Hankkeen tarve ja tausta

Asukasyhdistys on saanut Leader-ryhmän jäseneltä Pomovästilta hankerahoitusta Westside -hankkeelle. Westside -hankkeen tavoitteena on toteuttaa kestävään tulevaisuuteen tähtäävä aluekehittämisen visiosuunnitelma, jossa alueen paikalliset piirteet ja luonto nähdään yhdyskuntasuunnittelun voimavarana. Hanke edistää ”Kestävä tulevaisuus -strategian” toteutumista tunnistamalla alueen luonnon, kulttuurin ja historian antamat mahdollisuudet alueen kehittämisen voimavarana ja hyvinvoinnin rakentamisessa. Kestävän kehityksen periaatteet ohjaavat hanketta ja ovat lähtökohtia hankkeessa toteutettavalle aluekehittämisen visiolle.

Visiosuunnitelman laadinta on tarpeellista useammasta näkökulmasta:
Lounais-Kirkkonummen asukasyhdistyksen toiminta-alue on ollut Kirkkonummen kaavoituksen odotuskorissa pitkän ajan ja visio toisi tulevaan kaavoitukseen uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia. Visiosuunnitelman avulla voidaan tuoda esille alueen kehittämispotentiaalia ja uusia yhdyskuntasuunnittelun ratkaisuja, jotka tukevat laajemmin seudullista kehittämistä. Näin visiosuunnitelma tukee koko seudun tulevaa kehittämistä ja antaa näkymiä siihen, miten alueen erityispiirteitä voidaan käyttää voimavarana elinympäristöjen ja yritystoiminnan kehittämisessä. 

Alue pitää sisällään kehittämispotentiaalia koko läntisen Uudenmaan elinvoimaisuuden ja myönteisen kehittämisen näkökulmasta. Alueen läpi kulkee rantarata ja esimerkiksi Uudenmaan liitto on selvityksissään tunnistanut alueen mahdollisuudet rantaradan tulevan kehittämisen näkökulmasta. Rantaradan liikenteen ja paikallisliikenteen palvelutarjonnan kehittäminen edellyttää liikennöintiä tukevia maankäytön suunnitelmia, joiden toteutumista nyt esitettäväksi laadittava kehitysvisio vahvistaisi. Hankkeella on näin ylikunnallisia myönteisiä vaikutuksia rantaradan kestävän liikenteen edistämisessä.

Alueella sijaitsee myös maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä sekä luontoarvoja, kuten Överbyn ja Vuohimäen kulttuurimaisema vanhoine tiloineen. Porkkalasta Meikoon suuntaava pääkaupunkiseudun viherkehän ekologinen yhteys jatkuu rannalla ja merialueella niin sanottuna sinikehänä. Visiosuunnitelma avaa maakunnallisesti arvokkaiden kulttuuri- ja luontoalueiden kehittämismahdollisuuksia paikallisena voimavarana esimerkiksi monipuolisen virkistys- ja matkailuyrittämisen sekä lähiruokatuotannon näkökulmasta. 

Alueella on paljon myös uuden asuinrakentamisen mahdollisuuksia ja visiotyössä on tarkoitus kehittää asumisratkaisuja, jotka olisivat ekologisesti ja sosiaalisesti kestäviä. Asumisratkaisuissa otettaisiin huomioon uusiutuvat energialähteet ja kestävän liikkumisen mahdollisuudet alueiden tukeutuessa esimerkiksi rantarataan. Sijainniltaan alue on optimaalinen maaseutumaisen kylärakenteen ja tiiviimmän keskustarakenteen läheisyydessä. Näin hanke voi luoda kehittämisvisioita, jotka tukevat maaseudun ja kaupungin välistä vuorovaikutusta. Hankkeessa luodaan uusia yhteistyöverkostoja ja toimintamalli, jossa aluekehittämistä visioidaan yhteistyössä yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijoiden ja alueen toimijoiden kanssa. Toimintamallissa alueen asukkaat, vapaa-ajan asukkaat, yrittäjät ja esimerkiksi harrastustoimijat pääsevät kertomaan yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijoille kokemustietoa alueesta.

Toimintamalli vahvistaa vuorovaikutteisen ja sosiaalisesti kestävän suunnittelun periaatteita, jossa paikallinen tieto nähdään voimavarana ja arvokkaana osana suunnittelua. Hankkeen toteutuminen vahvistaa alueen asukkaiden ja osallisten toimijuutta heidän oman elinympäristönsä ja alueensa kehittämisessä. Lähidemokratian toteutuminen parantaa alueen ihmisten elämänlaatua. Yhteistyöverkostojen kautta toimintamalli voisi olla tulevaisuudessa skaalattavissa myös toisten kyläyhdistyksien käyttöön.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on luoda aluekehittämisen visio, jossa luonto nähdään yhdyskuntasuunnittelun voimavarana ja joka mahdollistaa toteutuessaan alueelle uutta asumista, yritysmahdollisuuksia ja eri kohderyhmille sopivaa vapaa-ajantoimintaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Lounais-Kirkkonummen asukasyhdistyksen toiminta-alue on Kirkkonummen kaavoituksen odotuskorissa jo pitkän ajan,  visio toisi tulevaan kaavoitukseen uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia. Visiosuunnitelman avulla voidaan tuoda esille alueen kehittämispotentiaalia ja uusia yhdyskuntasuunnittelun ratkaisuja, jotka tukevat laajemmin seudullista kehittämistä. Näin visiosuunnitelma tukee koko seudun tulevaa kehittämistä ja antaa näkymiä siihen, miten alueen erityispiirteitä voidaan käyttää voimavarana elinympäristöjen ja yritystoiminnan kehittämisessä.

Hankkeen toimenpiteet ja toteutustapa sekä riskit toteutuksessa

Hanke pitää sisällään merkittävän osan talkootyötä. Talkootyön toteuttaa asukasyhdistyksen aktiivinen jäsenistö, johon kuuluu eri sukupolvien edustajia nuorista senioriväestöön. Jäsenistöstä pääosa on äidinkieleltään suomen- tai ruotsinkielisiä. Jäsenistö omaa monipuolista osaamista eri aloilta ja on sitoutunut hankkeen vetämiseen. Talkootyönä toteutetaan esimerkiksi hankkeen viestintä, internetsivut hankkeelle, asukastilaisuudet, mahdolliset tutustumiskierrokset visiotyön laativille yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijoille, vuorovaikutteiset työpajat lähtötietojen antamiseksi ja tuloksien levitykseen liittyvä laajempi tapahtuma.

Westside-visiosuunnitelma on uudenlainen toimintamalli asukaslähtöiseen aluekehittämisen suunnitteluun, joka tunnistaa paikallisuuden voimavarana. Hanke ei ole asukasyhdistyksen tavanomaista toimintaa.

Lounais-Kirkkonummen asukasyhdistys on päättänyt valita kilpailutuksen jälkeen yhdyskuntasuunnittelun toteuttamiseen yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu alan yrittäjän Tiina Merikosken (Monsita, Y-tunnus 2980306-9). Merikoskella on pitkäaikainen työkokemus erilaisten yhdyskuntasuunnittelun tehtävien parissa ja erityisasiantuntemusta vuorovaikutteisesta suunnittelusta ja asukkaiden osallistumista. Hän on toiminut asiantuntijana useissa kestävän yhdyskunnan suunnittelun ja matkailun edistämisen hankkeissa eri puolilla Suomea. Merikoski on koulutukseltaan tekniikan tohtori ja maisema-arkkitehti. Merikoski (Monsita) tekee tiivistä yhteistyötä muun muassa yhteiskehittämisen prosesseihin erikoistuneen Et may oy:n kanssa.

Visiotyön aloittamiseen kuuluu lähtötietoja antavia työpajoja, jotka asukasyhdistys on varautunut toteuttamaan. Vision on tarkoitus olla valmis vuoden 2023 lopulla, jonka jälkeen tuloksia on tarkoitus levittää ja kokemuksia toimintamallista jakaa myös toisille kyläyhdistyksille. Tuloksista viestitään hankkeen internetsivuilla, paikallisissa viestintävälineissä sekä avoimissa tilaisuuksissa. Tavoitteena on, että visiosta saadaan eväitä alueen jatkokehittämiselle ja konkreettisille toimille.

Hanke ei pidä sisällään merkittäviä riskejä, sillä asukasyhdistyksen jäsenistö on sitoutunut hankkeen toteuttamiseen ja kumppaneina ja visiosuunnitelman laadinnan toteuttajina ovat alan parhaat asiantuntija yritykset, joilla on pitkäaikainen kokemus erilaisten kehittämishankkeiden toteuttamisesta.

Toiminta-alue, kohderyhmä, hyödynsaajat sekä aikataulu

Visiosuunnitelma käsittää Lounais-Kirkkonummen asukasyhdistyksen toiminta-alueen, joka sijoittuu eteläiselle ja läntiselle Kirkkonummelle rajoittuen etelässä merenrantaan, lännessä Siuntion kuntarajaan ja pohjoisessa Meikon alueeseen. Visiotyön laadinta on aloitettu helmikuussa 2023. 

Hankkeen kohderyhmänä ovat alueen toimijat, kuten asukkaat, vapaa-ajan asukkaat, yrittäjät ja harrastustoimijat. Alueella on tällä hetkellä esimerkiksi nuorison harrastustoimintaa kuten kalliokiipeilyä, trialpyöräilyä, lisäksi koiraharrastuksia, erilaisia retkipolkuja sekä pyöräilyyn että kävelyyn ja uintimahdollisuus Bergträskin järvellä.

Hankkeesta hyötyvät alueen toimijat sekä laajemmin mahdollisesti koko läntisen Uudenmaan seutu, mikäli visiossa tulee ilmi innovatiivisia ratkaisuja, jotka edistävät koko alueen elinvoimaisuutta. Uudesta lähidemokratiaa vahvistavan aluekehittämistyön yhteistyöverkostosta voivat hyötyä myös muut alueen kyläyhdistykset.

Miten hankkeen toteutumista arvioidaan? Miten hankkeessa syntyvää toimintaa jatketaan hankkeen päättymisen jälkeen ?

Hankkeen toteutumista seurataan hankkeen aikana yhdistyksen hallituksen toimesta projektiryhmän säännöllisissä kokouksissa. Seurantaa tehdään yhdessä visiotyön laativien asiantuntijoiden ja asukasyhdistyksen projektiryhmän yhteisissä palavereissa. Tavoitteena on, että hankkeen lopputuloksena syntyvä aluekehittämisen visio tuo esille aluekehittämisen mahdollisuuksia, joita voidaan soveltuvien osin toteuttaa alueen tulevassa maankäytön suunnittelussa. Hankkeessa luotavat yhteistyöverkostot voivat jatkaa toimintaansa myös toisten alueiden ja kyläyhdistyksien toimesta.